در این بخش پایان نامه ای را که استاد تکلیف کرده اند نقد کنیم ،نقد خواهم کرد. اما نمیدانم با کدام دانش،چرا که ما هنوز درس روش  تحقیق را اندر خم یک کوچه ایم.

تحلیل محتوای مقایسه ای بخش های خبر سیاسی شبکه خبر و الجزیره

محمود زنده دل کارشناسی ارشد ثحقیق در ارتباطات 1381

استاد راهنما:مهدخت بروجردی

 هدف تحقیق: مقایسه چگونگی وضعیت اطلاع رسانی در دو شبکه الجزیره و شبکه خبر ایران  از 23 متغییر مختلف.

چرا دو شبکه که یکی با زبان فارسی ودیگری به انگلیسی را با هم مقایسه کرده است ، بی شک این تفاوت زبانی تفاوت هایی را در متغییرهایی که  در این پایان نامه سنجش شده است را به لحاظ تفاوت ساختار زبانی وفرهنگی ناگزیر می سازد پس زمانی می توان به تحلیل محتوی پرداخت که یا ساختار زبانی مشابه باشد یا موضوع مطالعه شده عینا یکی باشد.

به نظر بنده 23 متغییرانسجام در رسیدن به یک نتیجه گیری را مخدوش می سازد.

سوالات تحقیق بیش از انکه به تحلیل محتوی بپردازد قالب را تحلیل می کند. سوال هایی که به مقایسه جنسیت گویندگان ، مقایسه ساعت های پخش خبر و....

در مسئله تحقیق با ذکر یک امار که چهار خبرگزاری بزرگ 90 درصد اخبار دنیا را تولید می کنند بلافاصله در همان جا بدون انجام هیچ تحقیقی نتیجه گیری می کند امپریالیسم ها و صهیونیست ها با کنترل منابع خبری فرهنگ خود را به سایر گروه ها تحمیل می کنند در حالی که تحقیق چنین ادعایی خود نیاز به  نوشتن یک پایان نامه دیگر دارد.

فصل اول:طرح مسئله

توضیحاتی که در مورد اهمیت خبر گزاری ها وقطب های بزرگ ایجاد کننده خبر وپخش کننده خبر داده است به هیچ وجه از طریق قیاس دو شبکه ایرانی وقطری که چندان در سطح دنیا اثر گذار نیستند تناسب ندارد.

تشریح فرایند تاریخی موضوع:

از خلقت انسان تا 1815 را توضیح داده است که بی شک اهمیت موضوعی مربوط به عصر حاضر را نمی توان بدان ربط داد.

 فصل دوم :ضرورت واهمیت تحقیق

در این بخش به ضرورت اطلاع رسانی به مردم می پردازد ودر32 صفحه از تحقیق به توضیح مبانی نظری تحقیق می پردازد که منجر به اطلاله کلام می شود در حالی بخش های غیر مرتبط زیادی از ان را که به تحلیل محتوی کمکی نمی کنند را می شود پاک کرد.

در بخش تحقیقات پیشین هفت مورد تحقیق را ذکر کرده است که هیچکدام از انها یک مقایسه تطبیقی نیست.

فصل سوم :چهار چوب نظری

در این بخش بدیهات فراوانی از روزنامه نگاری و علم ارتباطات را بیان می دارد که گمان می رود به قصد رساندن تحقیق به سقف 140 صفحه بوده است ناگفته نماند در این بخش دلایل رشد شبکه الجزیره به خوبی عنوان شده است.

 

فصل چهارم : روش تحقیق

به بررسی نقاط قوت وضعف روش تحلیل محتوی پرداخته است که در راستای روش تحقیق این پایان نامه است.

در ادامه عنوان کرده است که جامعه اماری اش یک دوره 6 ماهه است اما نمونه فقط یک هفته همزمان از دو شبکه است که حداقل چهار هفته همزمان از دو شبکه را با هم مقایسه می کرد که نمونه بیانگر بخش های مختلف جامعه اماری باشد.

+ نوشته شده توسط مسلم مسلمی زاده در جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 18:0 |


Powered By
BLOGFA.COM